top of page
GETS Nursing English Test.png

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ GETS Nursing

ตั้งอยู่ในบริบทที่ทำงานของพยาบาลและผู้ดูแล Care

การสอบเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล การดูแลสุขภาพทั่วไป และการประเมินภาษาอังกฤษ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนา GETS Nursing ให้เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษเฉพาะสำหรับพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันและเป็นปัจจุบันที่สุด.

 

การสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเฉพาะสำหรับพยาบาลและผู้ดูแล และนักเรียนสำหรับวิทยาลัยพยาบาล.

GETS Nursing มุ่งเน้นไปที่การประเมินการใช้ภาษาในสถานที่ทำงานทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับพยาบาลและผู้ดูแล.

การสอบนี้ช่วยให้วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัย และสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในการประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน และวางแผนโปรแกรมปรับปรุงควบคู่ไปกับการศึกษาในระบบ และช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับงานพยาบาลระดับโลก.

การพยาบาล GETS มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพยาบาล โพลีคลินิก ผู้ดูแลส่วนตัวและผู้ให้บริการพยาบาลในวัตถุประสงค์ในการสรรหาและจัดหางาน.

Qualifications & Assessments International UK

ทดสอบทักษะภาษาทั้งสี่แล้ว

GETS Nursing เป็นข้อสอบสี่แบบแยกกัน ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน ซึ่งสามารถนำมารวมกันหรือแยกเป็นโมดูลการทดสอบแต่ละรายการได้.

การพัฒนาการทดสอบได้รับการสนับสนุนโดยการวิจัยหลายปีโดย Qualifications and Assessments International (QAI) ในสหราชอาณาจักร.

คำถามทดสอบของการพยาบาล GETS มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลและเป็นปัจจุบัน.


GETS การพยาบาลคือการทดสอบที่ปลอดภัย มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบกระดาษและจัดส่งทางคอมพิวเตอร์ผ่านศูนย์ที่ได้รับอนุญาต การทดสอบสามารถทำได้ที่บ้านโดยผู้ทำการทดสอบซึ่งจะจัดส่งโดยใช้วิธีการคุมสอบออนไลน์.

โมดูลการเขียนและการพูดเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ทำเครื่องหมายโดยผู้ตรวจสอบที่ผ่านการรับรอง.

การทดสอบการพูดสามารถทำได้ทางออนไลน์เป็นเซสชั่นที่บันทึกไว้หรือสามารถดำเนินการสดกับผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์ผ่านวิดีโอหรือสามารถทำแบบตัวต่อตัวได้.

ผลลัพธ์มักจะออกมาภายใน 7 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้น

GETS Banner Transparent.png

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

ผลสอบของ GETS H อธิบายระดับต่าง ๆ ด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 

คุณสามารถดูตัวอย่างการรายงานผลของ GETS ได้

 

Common European Framework of Reference หรือ CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

CEFR จึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาและเครื่องมือสำคัญในระบบการศึกษาทั่วโลก

CEFR slanted.jpg

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

 • ทดสอบความสามารถทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด)

 • สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 4 ทักษะ หรือแยกสอบทีละทักษะ

 ​

 • เลือกวันสอบได้ (ตามเงื่อนไข)

 • รายงานผลรวดเร็ว (ได้รับผลทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ)

 • แบบทดสอบการอ่านและการพูดตรวจโดยผู้ตรวจที่ผ่านการรับรอง

 • มีความปลอดภัยในการจัดสอบ

 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือมีบริการส่งแบบทดสอบแบบกระดาษถึงที่

 • ทดสอบความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคม การศึกษา และที่ทำงาน

 • สามารถปรับได้ตามความต้องการของบริษัท

GETS แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบการพยาบาล

Free Download

Test Report Form

 • The Listening Exam
  4 parts 30 questions Approximately 35 – 40 minutes Recordings played twice Approximate track length: Part 1 = 1.5 to 2 mins Part 2 = 3 to 3.5 mins Part 3 = 3.5 to 4 mins. Part 4 = 3.5 to 4 mins. Listening Skills Assessed In the listening module, the questions are designed to check a variety of listening skills: Listening for specific information and details (e.g. names, numbers, currency, timings) Listening for detailed meaning Listening for attitude and opinion of the speaker Listening for gist, main idea or overall meaning Task Types The question paper has the following types of questions: Three option multiple-choice Gap-fill Table completion True / False Text Sources The listening texts are adapted from authentic or real-world materials: Announcements Dialogues Discussions Interviews Lectures Monologues Presentations Radio programs Talks Telephone conversations The setting of the listening texts are both familiar and commonplace as well as outside the usual experience. The recordings use a variety of accents: American, Asian, Australian, British and Canadian and others. Marking: One mark for each correct answer. No negative marking for incorrect answers.
 • The Reading Exam
  Test duration: 60 minutes Approximate length of reading texts Part 1 = 250 to 300 words. Part 2 = 200 to 250 words. Part 3 = 400 to 450 words. Part 4 = 500 to 550 words Part 5 = 400 to 450 words. Marking: One mark for each correct answer No negative marking for incorrect answers. Reading Skills Assessed In the Reading module, the questions are designed to test a wide range of reading skills that include: Reading for gist and global meaning Reading for specific information and details Reading to understand the main ideas Reading for detailed comprehension Reading to interpret information Understanding attitudes & opinions and writer’s purpose Following text organization features Understanding text structure Understanding meaning from context Task Types The following types of questions are included: Gapped text Multiple matching 3 option and 4 option multiple-choice questions True / False / Not given Text Sources The test is designed using authentic or adapted real-world materials such as: Advertisements Articles from newspapers, magazines and websites Brochures Data information sheets Encyclopedia entries Manuals Messages Notices Personal correspondence Reports Number of questions: A total of 30 questions. Marking: One mark for each correct answer. No negative marking for incorrect answers.
 • The Writing Exam
  3 tasks. Test Duration: 60 minutes Approximate length of reading texts: Part 1 = 35 to 40 words Part 2 = 90 to 120 words. Part 3 = 180 to 200 words. Writing assessment criteria: Ask Fulfilment / Test Realization Organisation & Cohesion Language – Accuracy and Range Marking is done by Certified Examiners Writing Skills Assessed In the Writing module, the questions are designed to assess the following: Task Fulfilment or Task Realization This basically grades whether you have answered the question fully. It marks whether you have addressed all parts of the task and covered all requirements of the task sufficiently. Organization and Cohesion Organizing your writing, coherence and cohesion normally go together. It basically checks how your writing fits together. Does your writing, with its ideas and content, flow logically? Coherence is how you are making yourself understood and whether the reader of your writing understands what you are saying Language – Accuracy and Range Academic Writing requires the use of correct language including vocabulary, grammar, sentence construction etc. and being able to appropriately use precise language to present ideas accurately. To demonstrate that you have great language skills you must use a variety of words and a range of structures. Task Types The test taker is expected to be writing the following: Task 1: Write an e-mail, note or a short personal letter. You must write between 35-40 words Task 2: Compare, contrast and summarize the key points of input data or graphical information. You must write between 90-120 words Task 3: Present a piece of discursive writing as a summary of the arguments for and against a particular view point and one’s opinion about a topic or subject of general interest. You may be required to outline a problem, present a solution or their opinion and justify it. You must write between 180-200 words
 • The Speaking Exam
  5 parts Approximately 14 minutes Test is taken on a Computer (Face to face Video based test with an Examiner can be arranged. Contact an Authorised Test Centre for details.) Marking is done by Certified Examiners Speaking assessment criteria: Task achievement, fluency & coherence, pronunciation and grammar and vocabulary Speaking Skills Assessed In the Speaking module, the questions are designed to assess the following: Task Achievement Task Achievement basically grades you on whether ‘you have answered the question’ or done what you were required to do. It marks whether you have covered all requirements of the task sufficiently and if you spoke, highlighted and illustrated the key points when speaking. Fluency and Coherence This checks your ability to talk with normal levels of continuity, rate and effort and to link ideas and language together to form coherent, connected speech. Key indicators of fluency are speech rate and speech continuity. Pronunciation Your ability to produce comprehensible speech to fulfil the speaking test requirements is marked under Pronunciation. Key indicators of Pronunciation are the amount of strain caused to the listener, the amount of speech which is unintelligible and the noticeability of L1 influence (first language influence) Grammar and Vocabulary This assesses your range and approximate use of grammatical resources. The key indicators are the length and complexity of the spoken sentences, the appropriate use of subordinate clauses and the range of sentence structures, especially to move elements around for information focus. It also covers the variety of words used and the precision with which meanings and attitudes can be expressed. This tests your ability to use appropriate words and to circumlocute. Speaking Task Types There is a variety of Speaking tasks across the five parts: Part 1: Answer questions on family, home, interests, study, work and other familiar topics. Part 2: Read aloud four sentences. Part 3: Talk on a general topic for 1 minute. You are provided verbal prompts and have 30 seconds to prepare your talk. Part 4: Make comparisons between two pictures on a related theme. You need to talk for 1-2 minutes. Part 5: Answer general questions related to the theme of the pictures in Part 4. You should express your views and feelings, expand and support ideas and provide extended responses.

มีคำถามเกี่ยวกับ GETS Nursing หรือไม่?

GETS Professional Level Exams

GETS Placement Test
GETS Higher Exam
GETS-Advanced Exam
GETS Nursing English Proficiency Exam

GETS Placement

GETS Higher

GETS Advanced

GETS Nursing

 • English Proficiency Testing
 • Vantage TEFL Twitter
 • Vantage Siam YouTube Channel
 • Vantage Siam Linkedin
 • Vantage Siam’s “World of Mouth” Blog
The big world of GETS Testing
bottom of page