GETS Banner.jpg
GETS-Advanced logo transparent_JPG.png

แบบทดสอบ GETS Advanced Proficiency Exam

ครอบคลุม แม่นยำ ปลอดภัย สำหรับทั้ง 4 ทักษะ

แบบทดสอบ GETS Advanced Proficiency ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในบริบทที่ทันสมัย ข้อสอบเป็นแบบปรับเหมาะโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะปรับระดับความยากง่ายตามความสามารถของผู้สอบในขณะทำแบบทดสอบ

GETS Advanced แบ่งแบบทดสอบเป็น 4 ฉบับ (การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน) สามารถสอบพร้อมกันหรือแยกสอบได้

QAI-logo4cropped.png

แบบทดสอบนี้พัฒนาโดยทีมวิจัย Qualifications and Assessments International (QAI) ในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายปี

 

คุณสามารถทำแบบทดสอบ GETS Advanced ในประเทศไทยได้แล้ววันนี้!

UK NARIC รับรองผลสอดคล้องกับ CEFR

UK NARIC Validates GETS Higher Exam

UK NARIC เป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่จำแนกและเทียบวุฒิและทักษะนานาชาติ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

 

GETS Higher เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษชุดแรกและชุดเดียวในขณะนี้ที่ UK NARIC รับรอง

 

UK NARIC ได้รับเลือกให้ทำการทดสอบเทียบเกณฑ์ของ GETS Higher Exam กับ CEFR.

​คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการรับรอง GETS เป็นแบบทดสอบที่เชื่อถือได้และเทียบกับ CEFR จาก UK NARIC

Gets Advanced logo_transparent.png

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

ผลสอบของ GETS Advanced อธิบายระดับต่าง ๆ ด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 

คุณสามารถดูตัวอย่างการรายงานผลของ GETS ได้

 

Common European Framework of Reference หรือ CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

CEFR จึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาและเครื่องมือสำคัญในระบบการศึกษาทั่วโลก

CEFR slanted.jpg

ไฮไลท์ของแบบทดสอบ GETS Advanced

 • ทดสอบความสามารถทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด)

 • สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 4 ทักษะ หรือแยกสอบทีละทักษะ

 ​

 • เลือกวันสอบได้ (ตามเงื่อนไข)

 • รายงานผลรวดเร็ว (ได้รับผลทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ)

 • แบบทดสอบการอ่านและการพูดตรวจโดยผู้ตรวจที่ผ่านการรับรอง

 • มีความปลอดภัยในการจัดสอบ

 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือมีบริการส่งแบบทดสอบแบบกระดาษถึงที่

 • ทดสอบความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคม การศึกษา และที่ทำงาน

 • สามารถปรับได้ตามความต้องการของบริษัท

รูปแบบการทดสอบ ประเภทงาน และคำอธิบาย

ข้อสอบการฟัง


 • 5 ส่วน/40 คำถาม ประมาณ 40 นาที ตอนที่ 1: 4 ถึง 4.5 นาที ส่วนที่ 2: 4 ถึง 4.5 นาที ตอนที่ 3: 3 ถึง 4 นาที ตอนที่ 4: 4.5 ถึง 5.5 นาที ตอนที่ 5: 5.5 ถึง 6.5 นาที เพลงที่เล่นครั้งเดียวเท่านั้น

ประเภทงาน: ปรนัย จับคู่ จดบันทึก เติมประโยค

ทดสอบทักษะ: การฟังเพื่อระบุข้อมูลสำคัญ การฟังเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ เช่น เหตุและผล ฟังให้มีความเข้าใจในประเด็นเฉพาะเจาะจงโดยละเอียด ฟังเพื่อความเข้าใจในประเด็นหลักโดยรวม การฟังเพื่อรับรู้ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริง

แหล่งทดสอบ: ออกแบบโดยใช้แทร็กการฟังที่แท้จริงและ/หรือดัดแปลงจากโลกแห่งความเป็นจริง เช่น บทพูดคนเดียว บทสนทนา บทสนทนา การบรรยาย การนำเสนอ การสัมภาษณ์ การพูด การอภิปราย การเล่าเรื่อง รายการวิทยุ

จำนวนคำถาม: ทั้งหมด 40 คำถาม

การทำเครื่องหมาย: หนึ่งเครื่องหมายสำหรับคำตอบที่ถูกต้องแต่ละข้อ ไม่มีเครื่องหมายลบสำหรับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
ข้อสอบการอ่าน


 • 4 ส่วน/40 คำถาม 60 นาที ข้อความโดยประมาณ ความยาว: 2500 คำ

ผู้สอบจะต้องตอบคำถามโดยอ้างอิงจากการอ่านคำศัพท์ประมาณ 2500 คำ

ประเภทงาน: หลายตัวเลือก, จับคู่ข้อมูล/คุณสมบัติ, ข้อความที่เว้นว่างไว้, สรุปความสมบูรณ์, หัวข้อที่ตรงกัน, ใช่/ ไม่ใช่/ไม่ได้ระบุ

ทักษะที่ทดสอบ: การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยรวมในประเด็นหลัก อ่านเพื่อ ความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะ การอ่านเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างข้อความ ความสอดคล้อง และความสอดคล้องกัน การอ่านเพื่อสแกนหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อรับรู้ความคิดเห็นหรือความคิด การอ่านเพื่อแยกแยะแนวคิดหลักจากแนวคิดสนับสนุน การอ่านเพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ น้ำเสียง ความคิดเห็น และจุดประสงค์ของผู้เขียน

แหล่งทดสอบ: ออกแบบโดยใช้วัสดุจริงและ/หรือดัดแปลงจากโลกแห่งความเป็นจริง เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์

จำนวนคำถาม: ทั้งหมด 40 คำถาม

การทำเครื่องหมาย: หนึ่งเครื่องหมายสำหรับคำตอบที่ถูกต้องแต่ละข้อ ไม่มีเครื่องหมายลบสำหรับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
ข้อสอบข้อเขียน


2 งาน/60 นาที งาน 1: 100-120 คำ งาน 2: 300-320 คำ ภารกิจที่ 1: การเขียนอีเมลในบริบทของงานโดยอิงจากการป้อนข้อมูลด้วยภาพ

ภารกิจที่ 2: การเขียนบทความ/ จดหมายทางการ/ จดหมายไม่เป็นทางการ/ เรียงความ/งานเขียนเชิงวิพากษ์วิจารณ์
ข้อสอบการพูด


11-14 นาที

ส่วนที่ 1: ตอบคำถามเกี่ยวกับครอบครัว บ้าน ความสนใจ การเรียน การงาน และหัวข้ออื่นๆ ที่คุ้นเคย

ตอนที่ 2: พูดคุยในหัวข้อทั่วไปเป็นเวลาสองนาที ผู้สมัครจะได้รับข้อความแจ้งและให้เวลา 60 วินาทีในการเตรียมตัว

ส่วนที่ 3: ตอบคำถามที่เป็นนามธรรมมากขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อที่ให้ไว้ในส่วนที่ 2 ผู้สมัครจะต้องแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ขยายและสนับสนุนแนวคิดของพวกเขา และให้คำตอบเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี

Exam Marking

 • Each of the four component tests: Listening, Reading, Writing and Speaking, carry 25% weightage.

 • Scores for each component test are awarded out of 100.

 • One overall GETS score that reflects achievement on the GETS Scale of English is provided.

 • The overall GETS level, as well as the corresponding CEFR level, is reported as: 

         - Below CEFR 82 level,

         - CEFR 82 level,

         - CEFR C1 level or

         - CEFR C2 level.

GETS แบบฟอร์มรายงานการทดสอบขั้นสูง

มีคำถามเกี่ยวกับแบบทดสอบ GETS Advanced?

GETS Professional Level Exams

GETS Placement Test
GETS Higher Exam
GETS-Advanced Exam
GETS Nursing English Proficiency Exam

GETS Placement

GETS Higher

GETS Advanced

GETS Nursing

 • English Proficiency Testing
 • Vantage TEFL Twitter
 • Vantage Siam YouTube Channel
 • Vantage Siam Linkedin
 • Vantage Siam’s “World of Mouth” Blog
27 Countries.png