แบบทดสอบ GETS Higher Proficiency

ครอบคลุม แม่นยำ ปลอดภัย สำหรับทั้ง 4 ทักษะ

แบบทดสอบ GETS Higher Proficiency ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในบริบทที่ทันสมัย ข้อสอบเป็นแบบปรับเหมาะโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะปรับระดับความยากง่ายตามความสามารถของผู้สอบในขณะทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ (Computer Adaptive Exams) มีความปลอดภัยสูง ง่ายต่อการทดสอบ มีราคาถูกและมีความแม่นยำมากกว่าแบบทดสอบทั่วไป

GETS Higher แบ่งแบบทดสอบเป็น 4 ฉบับ (การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน) สามารถสอบพร้อมกันหรือแยกสอบได้

 

แบบทดสอบนี้พัฒนาโดยทีมวิจัย Qualifications and Assessments International (QAI) ในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายปี

 

คุณสามารถทำแบบทดสอบ GETS Higher ในประเทศไทยได้แล้ววันนี้!

UK NARIC รับรองผลสอดคล้องกับ CEFR

UK NARIC Validates GETS Higher Exam

UK NARIC เป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่จำแนกและเทียบวุฒิและทักษะนานาชาติ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

 

GETS Higher เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษชุดแรกและชุดเดียวในขณะนี้ที่ UK NARIC รับรอง

 

UK NARIC ได้รับเลือกให้ทำการทดสอบเทียบเกณฑ์ของ GETS Higher Exam กับ CEFR.

​คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการรับรอง GETS เป็นแบบทดสอบที่เชื่อถือได้และเทียบกับ CEFR จาก UK NARIC

ใครใช้แบบทดสอบ GET ได้บ้าง?

CAT2.png
 • มหาวิทยาลัยใช้แบบทดสอบนี้เพื่อวัดระดับนักศึกษาใหม่สำหรับการสอบเข้า วัดความก้าวหน้า และสอบจบ ซึ่งได้ผลรวดเร็วและเชื่อถือได้

 • โรงเรียนสอนภาษาใช้เพื่อวัดระดับนักเรียนใหม่จากที่บ้านก่อนที่จะมาเริ่มเรียนหรือวันแรกที่มาเรียน

 • สถาบันสอนภาษาให้กับบริษัทใช้แบบทดสอบนี้ระบุระดับการฝึกภาษาที่เหมาะสมกับพนักงานบริษัทต่าง ๆ

 • ฝ่ายบุคคลใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

ผลสอบของ GETS H อธิบายระดับต่าง ๆ ด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 

คุณสามารถดูตัวอย่างการรายงานผลของ GETS ได้

 

Common European Framework of Reference หรือ CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

CEFR จึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาและเครื่องมือสำคัญในระบบการศึกษาทั่วโลก

CEFR slanted.jpg

ไฮไลท์ของแบบทดสอบ GETS Higher

 • ทดสอบความสามารถทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด)

 • สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 4 ทักษะ หรือแยกสอบทีละทักษะ

 ​

 • เลือกวันสอบได้ (ตามเงื่อนไข)

 • รายงานผลรวดเร็ว (ได้รับผลทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ)

 • แบบทดสอบการอ่านและการพูดตรวจโดยผู้ตรวจที่ผ่านการรับรอง

 • มีความปลอดภัยในการจัดสอบ

 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือมีบริการส่งแบบทดสอบแบบกระดาษถึงที่

 • ทดสอบความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคม การศึกษา และที่ทำงาน

 • สามารถปรับได้ตามความต้องการของบริษัท

Free Download

GETS Higher E.jpg

มีคำถามเกี่ยวกับแบบทดสอบ GETS Higher?

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

© 2007-2019 by Vantage Siam Co., Ltd. 

 

1873/15-16 Sena Center, Phaholyothin Rd.

Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900

Tel: 02-511-3516

Fax: 02-511-3515

Line I.D: vantageline