top of page
The GETS Suite of Exams for Schools

 GETS สำหรับโรงเรียน

ชุดทดสอบเพื่อคนวัยเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนอายุ: 9-10 ปี

ระดับชั้น: 4-5

CEFR Levels: A1 to A2

GETS Primary Test.jpg

ผู้เรียนอายุ: 11-12 ปี

ระดับชั้น: 6-7

CEFR Levels: A2 to B1

GETS Secondary English Test

ผู้เรียนอายุ: 13-14 ปี

ระดับชั้น: 8-9

CEFR Levels: A2 to B2

GETS Intermediate English Test

ผู้เรียนอายุ: 14-18 ปี

ระดับชั้น: 10-12

CEFR Levels: B1 to C1

GETS-Upper-Intermediate-GETS.png

GETS สำหรับโรงเรียน--ทักษะที่ประเมิน

แบบการประเมิน GETS สำหรับโรงเรียน  อิงกับหลักการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาและภาษา (Content and Language Integrated Learning-CLIL) และเริ่มตั้งแต่ข้อสอบระดับพื้นฐาน ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

การประเมิน 1
ภาษาอังกฤษทั่วไป

 • คำศัพท์ต่าง ๆ

 • ระบบและโครงสร้างของภาษา

 • การฟัง 

 • การอ่าน  

 • การเขียนในยุคดิจิทัล 

การประเมิน 2
ภาษาตามหัวข้อ

 • หัวข้อ-คำศัพท์เฉพาะด้าน

 • การเข้าใจหน้าที่ภาระกิจและหัวข้อ-ข้อบังคับของภาษา

 • การอ่านเชิงวิชาการ

 • สื่อความรู้ความเข้าใจ                          

การประเมิน 3
ทักษะการนำเสนอ

 • ความคล่องแคล่ว

 • การออกเสียง

 • การสนทนา

 • ความสามารถเชิงโต้ตอบ

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

ผลสอบของ GETS for Schools exams อธิบายระดับต่าง ๆ ด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 

คุณสามารถดูตัวอย่างการรายงานผลของ GETS ได้

 

Common European Framework of Reference หรือ CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

CEFR จึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาและเครื่องมือสำคัญในระบบการศึกษาทั่วโลก

CEFR-website.jpg

แบบรายงานผลการทดสอบ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Qualifications & Assessments International UK

Qualifications and Assessments International เป็นองค์การเอกชนในระดับนานาชาติแห่งสหราชอาณาจักรที่ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ การประเมิน เอกสารรับรองอย่างเป็นทางการ และใบรับรองต่างๆ

QAI ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ปรับเปลี่ยนได้และมีคุณภาพสูง ซึ่งตรงประเด็น เหมาะกับวัตถุประสงค์และโดดเด่นเป็นมาตรฐานทั่วโลก

QAI ได้พัฒนาชุดข้อสอบภาษาอังกฤษและโปรแกรมการพัฒนา ข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘GETS’ (Global English Testing Services) ของ QAI

UK NARICได้ทำการทดสอบแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ GETS  Higher อย่างอิสระ และรับทราบระดับคะแนนที่ทาง QAI กำหนดให้เพื่อนำไปเทียบกับ CEFR คลิกที่นี่เพื่อดูรายงาน. 

มีคำถามเกี่ยวกับแบบทดสอบ GETS for Schools?

27 Countries.png
bottom of page