top of page
คอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตนเอง: ข้อสอบที่ทันสมัย

การทดสอบการปรับตัวของคอมพิวเตอร์

Computer-Adaptive Testing

การทดสอบแบบ CAT (Computerized Adaptive Testing)ใช้ Artificial Intelligence (AI) เป็นวิธีการประเมินที่ใช้อัลกอริทึมเพื่อปรับการสอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

"นี่หมายถึงว่าการทดสอบจะกลายเป็นสั้นลง,และมีความแม่นยำมากขึ้น

"อัลกอริทึม AI นี้ใช้งานตามทฤษฎีการตอบสนองของการทำข้อสอบ
(Item Response Theory - IRT) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผู้สอบ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์-ระบบปรับเปลี่ยนคำถามอัตโนมัติ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์-ระบบปรับเปลี่ยนคำถามอัตโนมัติ หรือ ตัวย่อว่า CAT เป็นการสอบที่ปรับเปลี่ยนคำถามอัตโนมัติจากความสามารถในการตอบคำถามของผู้สอบแต่ละคน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้สอบตอบถูก คำถามข้อถัดไปจะถูกปรับให้ยากขึ้นอัตโนมัติ

หรือ ถ้าผู้สอบตอบผิด คำถามข้อถัดไปก็จะถูกปรับให้ง่ายลง

เปรียบเทียบการสอบบนระบบ CAT กับการสอบแบบเดิมๆ ที่มีคำถามตายตัว

ข้อสอบมาตรฐานที่จัดเรียงคำถามจากง่าย ไปหายาก

 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเคยสอบกับข้อสอบภาษาอังกฤษที่ผู้สอบสามารถเดาคำตอบได้ และคุณอยากจะใช้ CEFR levels เป็นเกณฑ์ในการวัด คุณคงอยากใส่จำนวนคำถามเป็นจำนวนมาก หรือ ใส่คำถามที่มีความยากในระดับปานกลางขึ้นไปมากหน่อย และ คำถามระดับสูงน้อยหน่อย เช่น ระดับ beginning และ advance

 

ข้อสอบถูกสร้างจากวิธีการแบบเก่า ที่ต้องการใส่จำนวนคำถามหลายๆ ข้อ ทำให้ข้อสอบภาษาอังกฤษวิชาเดียว มีคำถามถึง 200 ข้อ ใช้เวลา 150 นาทีในการสอบ!

ข้อสอบ CAT จ่ายน้อยกว่า

เป็นข้อสอบที่องค์กรต่างๆ ได้รับประโยชน์โดยการใช้เวลาในการสอบน้อยลง ประหยัดเวลาในการจัดสอบผู้สอบแต่ละครั้ง ทำให้ในหนึ่งวันสามารถจัดสอบได้หลายรอบ

เป็นข้อสอบที่มีคลังคำถามจำนวนมาก

ผู้สอบบนระบบ CAT จะได้รับคำถามเพียง 50-55 ข้อ และ คำถามที่ได้รับจะประมวลมาจากคลังคำถามจำนวน 10,000 ข้อ

ความปลอดภัยในการสอบสูงขึ้น

ด้วยจำนวนคำถามขนาดใหญ่ทำให้ลดความเสียงของการรั่วไหลของข้อสอบ

 

ผู้สอบที่สอบพร้อมกันจะได้รับคำถามที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากจะเริ่มยิ่งคำถามจากการตอบของผู้สอบที่แตกต่างกันไป

ทำให้เป็นการสอบที่ยากต่อการลอดคำตอบกัน เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาว่าผู้สอบแต่ละคนจะเจอกับคำถามข้อใด

Free Download!

bottom of page