top of page
The computer adaptive GETS Placement Test

The GETS Placement Exam

The Demo Test Video | วิดีโอทดสอบการสาธิต

Test Task Types | ลักษณะของแบบทดสอบ

GETS Placement test uses a variety of question types to allow a test taker to determine their English proficiency level.

GETS Placement tesใช้คำถามที่หลากหลาย เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ

We go through--in Thai and in English--the types of questions you will see on the actual exam so you will become familiar with the mechanics’ of the test and can begin to formulate test taking strategies.

เรามีวีดีโอสาธิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งอธิบายวิธีการทำแบบทดสอบ และยังมีตัวอย่างประเภทของคำถามที่คุณจะเจอในแบบทดสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับกลไกลของแบบทดสอบ และสามารถทำแบบทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The questions types include:

ประเภทคำถาม:

 • Multiple choices for extended reading -- แบบปรนัยสำหรับการอ่าน

​​

 • True/False/Not-given -- เลือกถูก/ผิด/ไม่ระบุ

 • Listen/watch & select (Video-based) -- ฟัง/ดูและเลือกตอบ (วิดีโอ)

 • Multiple choice for extended listening -- ปรนัยสำหรับการฟัง

 • Gap-fill​ -- เติมคำในช่องว่าง

 • Multiple choice for language accuracy -- ปรนัยสำหรับหลักภาษา

Ready to take the Real Test? | พร้อมที่จะทำการทดสอบจริงหรือไม่?

Placement.png

แบบทดสอบ GETS วัดอะไร?

ข้อสอบ GET Placement Test คุณจะได้รับใบรายงานผลสอบ ที่แสดงผลสอบทั้ง 3 ทักษะ

การฟัง - ความสามารถในการเข้าใจสำเนียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน รวมถึงความเข้าใจความหมายและบริบทของบทสนทนาและบทพูดเดี่ยว

การอ่าน - ความสามารถในการอ่านและเข้าใจความหมายโดยรวมและรายละเอียดของข้อความต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ภาษาอังกฤษ: ผลคะแนนสอบที่ได้จะประกอบไปด้วย

 • การพูด - ความสามารถในการเลือกใช้หลักไวยากรณ์ที่เหมาะสมและการเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทของการสนทนาภาษาอังกฤษ

 • การเขียน - ความสามารถในการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ ระดับภาษาและสำนวนในการเขียน

 • คำศัพท์ - ความรู้เรื่องคำและความหมาย การออกเสียง รวมถึงการใช้คำ วลี การเรียงคำ และสำนวนต่าง ๆ

 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง - ความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง tenses การผันคำกริยา คำบ่งชี้ คำเชื่อม คำบุพบท กริยาช่วย และประโยคเงื่อนไข เป็นต้น

ไฮไลท์ของแบบทดสอบ GETS:

 • ข้อสอบจำนวน 52 ข้อ ในเวลา 30 นาที

 • สะดวกทุกที่ - คุณสามารถทำแบบทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ปรับเปลี่ยนคำถามให้เหมาะกับผู้สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - ข้อสอบปรับระดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของคุณ

 • แบบทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้งานง่าย

 • รูปแบบน่าสนใจด้วยการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

 • การทดสอบด้วยรูปแบบวิดีโอ

 • รู้ผลทันทีด้วยระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติที่ถูกต้องแม่นยำ

 • รายงานผลด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR levels A2 to C1.

 • ทดสอบและรายงานผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

Placement.png

GETS Placement Assesses:

You will receive three score reports from the GET Placement test.

 

Listening: The ability to understand acceptable English accents & pronunciation and the complete, accurate, contextual
meaning of spoken language dialogues or monologues.

Reading: The ability to read everyday texts efficiently and understand their overall meaning as well as detailed meaning.

Use of English: A score comprised of the following components.

 • Spoken English: The ability to make suitable grammatical choices and demonstrate awareness of how the context affects the choice words in conversational English.

 • Written English: The ability to make accurate choices of tone, register, grammar, words, & expressions in written language.

 • Lexical Resource: The awareness of the form-meaning, pronunciation and appropriate usage of words, phrases as well as collocations and idiomatic language.

 • Grammar and Structures: The understanding of grammatical structures. It covers the use of tenses, verb forms, determiners, connectors, prepositions, modals, conditionals, etc.

GETS Placement Test Highlights:

 • 52 questions in 30 minutes.

 • On-Demand: You can take the test when & where you want.

 • Computer Adaptive: the test adjusts itself to the individual's test performance.

 • Video-based engaging format with personalized test experience.

 • Instant Results—automatically marked, accurate & reliable.

 

 • An easy-to-use test to assess English language proficiency.

 

 • Uses Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Data Analytics for high-quality test item delivery             

       and reporting.

The GETS Placement Test

Click the image to go back to the GETS Placement Test Home page.

คลิกที่รูปภาพเพื่อกลับไปที่หน้าแรกของ GETS Placement Test

JOIN!

Have a question about the GETS Placement Test?

27 Countries.png
bottom of page