Linguaskill: เกี่ยวกับข้อสอบ

เป็นข้อสอบวัดระดับในส่วนของการอ่านและการฟัง

ใช้เวลาในการสอบประมาณ 60-85 นาที

Reading Tasks ทักษะการอ่าน
 
อ่าน และ เลือกตอบ

ผู้สอบอ่านโจทย์ แผ่นภาพ ป้าย บันทึก หรือ จดหมาย สั้นๆ และ เลือกประโยค หรือ วลีที่ใกล้เคียงกับความหมายข้อความ แล้วเลือกตอบจากคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด

เติมคำลงในช่องว่าง

ผู้สอบอ่านคำถามที่เป็นรูปประโยคที่ไม่สมบูรณ์ แล้วเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง จาก 4 ตัวเลือกในแต่ละคำถาม

เติมคำลงในช่องว่างหลายช่อง

. ผู้สอบเลือกคำตอบ หรือ วลีที่ถูกต้อง แล้วเติมลงไปในช่องว่าง มีด้วยกัน 4 ตัวเลือกในแต่ละคำถาม.

 

เปิดช่องว่าง-เติมคำ

ผู้สอบอ่านข้อความสั้น ๆ ในแต่ละข้อความ แล้วพิมพ์คำตอบลงไปในช่องว่าง.

การอ่านข้อความแบบยาว

ผู้สอบอ่านข้อความยาวๆ จากชุดคำถามที่มีหลายคำถามในข้อเดียวกัน และตอบคำตอบที่ถูกต้อง.

Listening Tasks ทักษะการฟัง

ฟังและเลือกตอบ

ผู้สอบฟังเสียงแบบสั้น และ ตอบคำถามในรูปแบบเลือกตอบจากคำตอบ 3 คำถามในแต่ละคำถาม

การฟังข้อความแบบยาว

ผู้สอบฟังเสียงแบบยาว และ ตอบคำถามจากชุดคำถามที่มีหลายคำถามในข้อเดียวกัน และ ตอบคำตอบจากข้อมูลที่ได้ยิน

ข้อสอบลิงกัวสกิลทักษะการเขียน

ในส่วนของการทักษะการเขียนจะให้ผู้สอบตอบคำถามโดยการพิมพ์ลงบนคอมพิวเตอร์ และ จะได้รับการตรวจข้อสอบ โดยคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ผลสอบจะออกภายใน 12 ชั่วโมง

 

ระยะเวลาสอบ: 45 นาที มีคำถาม 2 ส่วน

 

ส่วนที่ 1- อีเมล์ ผู้สอบจะต้องเขียนอีเมล์ขั้นต่ำ 50 คำ ซึ่งส่วนที่ 1: เป็นข้อสอบครึ่งแรก

 

 

ส่วนที่ 2 - พิมพ์แบบยาว: ผู้สอบจะต้องเขียนแบบยาวขั้นต่ำ 180 คำ ซึ่งส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบครึ่งหลัง

ข้อสอบลิงกัวสกิลทักษะการพูด

อสอบลิงกัวสกิลทักษะการพูดของ เคมบริดจ์ อิงสิช จะเปิดบริการในปี 2018 และดูข้อมูลเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

ตัวอย่างข้อสอบลิงกัวสกิลฟรี

การทดลองข้อสอบก่อนการสอบจริงจะทำให้ผู้สอบทราบถึงโครงสร้างของข้อสอบลิงกัวสกิล และ คุ้นเคยกับแนวข้อสอบ แนวคำถามในแต่ละข้อ

ดังนั้นตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักข้อสอบก่อนการสอบจริง

ตัวอย่างมีด้วยกัน 3 ทักษะ คลิกที่แต่ละทักษะที่ต้องการจะทดลองสอบ

ตัวอย่างข้อสอบจะไม่มีคะแนน ดังนั้นเมื่อทดลองเสร็จจะไม่ได้รับผลสอบ

Linguaskills Free Demo Test!
Linguaskills - the new adaptive English proficiency test from Cambridge English
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2007-2019 by Vantage Siam Co., Ltd. 

 

1873/15-16 Sena Center, Phaholyothin Rd.

Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900

Tel: 02-511-3516

Fax: 02-511-3515

Line I.D: vantageline